Hockeyclub Feijenoord

bouwen aan Zuid; een eerlijke kans voor iedereen

famtoernooi rennend meisje 10x30c.jpg schattige meisjes b.jpg schoenen 10x30b2.jpg zomerkamp 10x30b.jpeg

xxxHuishoudelijk reglement

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 15 lid 1 van de statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging;
 2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 10 lid 1 en artikel 13 lid 1 van de statuten en in artikel 11 lid 1 van dit huishoudelijk reglement, te weten het bestuur van de vereniging;
 3. bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, met statutaire zetel in de gemeente Nieuwegein, kantoorhoudende te 3439 ML Nieuwegein, Wattbaan 31-49, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40530560;
 4. bondsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 13 lid 1 van de statuten van de bond, te weten het bestuur van de bond;
 5. bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 16 van de statuten van de bond;
 6. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) vereniging bekend is gemaakt;
 7. leden, zowel de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk reglement, als de juniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 van dit huishoudelijk reglement, als de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of dit huishoudelijk reglement geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
 8. lidmaatschap, zowel het lidmaatschap van de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk reglement, als van de juniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 van dit huishoudelijk reglement, als van de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als van de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of dit huishoudelijk reglement geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
 9. statuten, de statuten van de vereniging;
 10. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten en in artikel 2 lid 1 van dit huishoudelijk reglement.

Naam en zetel

Artikel 2

 1. De vereniging is genaamd: Hockey Club FeijenoordHCF
 2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: HCF
 3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam

Tenue

Artikel 3

Het tenue van de vereniging is rood, zwart, wit.

Leden

Artikel 4

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als     lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2. De vereniging kent als leden:

 • seniorleden;
 • juniorleden;
 • ereleden;
 • leden van verdienste.

3. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond achttien jaar of ouder zijn.
Seniorleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering en dienen contributie te betalen.

4. Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond jonger zijn dan achttien jaar.
Juniorleden hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene leden vergadering.Juniorleden dienen contributie te betalen.

Juniorleden worden nader onderscheiden in:

  • juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;
  • juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;
  • juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;
  • juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;
  • juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond nog geen tien jaar zijn;
  • juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond nog geen acht jaar zijn.

5. Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

6. Leden van verdienste zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating

Artikel 5

1. Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 lid 3 van de statuten.

3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 juni en eindigend op 31 mei daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 juli van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na 1 dec van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

Toelating, rechten en verplichtingen donateurs

Artikel 6

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

 • ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;
 • de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 50 (zegge: vijftig euro) per boekjaar dient te bedragen;
 • de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;
 • het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg beëindigt met een opzegtermijn van 8 weken of tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen.

Ledenregistratie

Artikel 7

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de bond. 

Einde lidmaatschap

Artikel 8

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 7 van de statuten na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

 • wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;
 • op grond van medisch advies;
 • op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Contributie

Artikel 9

1. Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd:

  • entreegeld (eenmalig);
  • contributie.

2. Voorts zijn seniorleden en juniorleden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan de vereniging verschuldigd.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid zijn, niet contributieplichtig.

4. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 lid 3 van de statuten.

5. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie. (De contributie wordt vastgesteld aan de hand van het indexcijfer van de ‘regelingslonen (per week en per maand inclusief spaarloon enz.) voor volwassen werknemers in het particulier bedrijf (1980 = 100)’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De contributie wordt jaarlijks berekend naar het indexcijfer van februari (eerste publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek), tenzij de algemene vergadering van de vereniging op basis van daartoe strekkende voorstellen van het bondsbureau anders beslist).

6. De contributienota’s worden bij aanvang van het boekjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig dagen na aanvang van het boekjaar.

7. De vereniging biedt de seniorleden en juniorleden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen – tot wederopzegging – tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

8. Aan nieuwe seniorleden en juniorleden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het entreegeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

9. Bij de automatische incasso zal, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) uitkomt, in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 1 juni en de laatste op 1 september. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.

10. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

11. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

12. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Schadeloosstellingen en boeten

Artikel 10

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht op verbeurte van een boete van € 100 zegge: een honderd euro) deze in een daartoe aan te leggen register aan te tekenen en te voorzien van zijn handtekening.

4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

6. De vereniging heeft voor haar leden geen ongevallenverzekering afgesloten. 

Bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen.

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.

3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

5. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 7 van de statuten. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

6. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

 • het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
 • het houden van het verenigingsarchief;
 • het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
 • het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen;
 • het tijdig berichten van de seniorleden en de juniorleden van de door hen te spelen wedstrijden.

7. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

 • het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;
 • het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.

Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 14 lid 5 van de statuten dan wel de accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten.

8. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Commissies

Artikel 12

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden.

2. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure aan de betreffende commissie schriftelijk of langs elektronische weg bekend wordt gemaakt.

3. Een bestuurslid kan, geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

5. De algemene vergadering zal voor elke commissie een reglement vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

6. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.

7. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.

8. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

 • de kascommissie;
 • de wedstrijdcommissie;
 • de jeugdcommissie;
 • de tuchtcommissie;
 • de accommodatiecommissie;
 • de scheidsrechterscommissie.

9. Indien geen opdracht aan een accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten is verleend, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden de een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

10. De wedstrijdcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waarbij maximaal twee leden deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de wedstrijdcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben.

De wedstrijdcommissie heeft tot taak het (doen) uitvoeren van het wedstrijdreglement van de vereniging.

11. De jeugdcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de jeugdcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De jeugdcommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het begeleiden van de juniorleden.

12. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit drie leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben.

De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.

13. De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de accommodatiecommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen.

14. De scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter.

Officieel orgaan

Artikel 13

1. De vereniging heeft een officieel orgaan (clubblad), waarvoor de bijdrage die de instandhouding van dit orgaan vergt in het daaropvolgende boekjaar jaarlijks ter gelegenheid van de vaststelling van de begroting door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

2. Het bestuur benoemt daartoe een hoofdredacteur, die belast is met het opmaken en verspreiden van het officieel orgaan.

3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:

 • nieuwe leden;
 • aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen;
 • wedstrijden en toernooien;
 • besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

Algemene vergaderingen

Artikel 14

1. De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

2. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.

Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.

3. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.

4. Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.

5. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

 • getekend zijn;
 • onleesbaar zijn;
 • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 • de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
 • voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
 • meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

6. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement

Artikel 15

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

3. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement dienen onmiddellijk ter kennis van het bondsbestuur te worden gebracht. [*artikel 11 lid 2 sub d  van de statuten van de KNHB en artikel 5 lid 2 sub E van het huishoudelijk reglement van de KNHB*]

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur de dato 1-9-2011 en per die datum in werking getreden.

 

HC Feijenoord in beeld

Hoofdsponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Adres

Sportcomplex Olympia
Buitendijk 100c
3078XC Rotterdam

IBAN: NL62RABO0119110865