Hockeyclub Feijenoord

bouwen aan Zuid; een eerlijke kans voor iedereen

famtoernooi rennend meisje 10x30c.jpg schattige meisjes b.jpg schoenen 10x30b2.jpg zomerkamp 10x30b.jpeg

xxxprivacy_gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Versie mei 2018

Conform de Statuten van de vereniging, dient ieder ander reglement als aanvulling op de Statuten en mag het dus nooit in strijd zijn met deze Statuten. In een reglement van de vereniging worden die onderwerpen geregeld die in deze Statuten niet of niet volledig zijn geregeld. Verder geldt dat ieder reglement van de vereniging niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze Statuten.

Deze Privacyverklaring is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 28 juni 2018.

1.Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

1.1.HCF, Hockey Club Feijenoord, gevestigd te Rotterdam aan de Buitendijk 100C 3078 XC, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51046814;

1.2.App, de verzameling van officieel door het bestuur van HCF aangewezen Applicaties die worden ingezet om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen. Naast het gebruik van LISA Totaal, betreft het koppelingen met Twinfield, Mailchimp en de KNHB;

1.3.Website, de verzameling van officieel door het bestuur van HCF ingezette communicatiemiddelen zoals de Website van HCF (www.hcfeijenoord.nl)en overige sociale netwerken waarop HCF een profiel heeft (Facebook, Instagram, Twitter en You Tube);

1.4.Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voorbeelden: voor- en achternaam, (e-mail)adres, lidnummer, teamfoto, gedrag, en hockeyvaardigheden;

1.5.Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van persoonsgegevens;

1.6.Lid, zoals omschreven in de Statuten en nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement van HCF. Het betreft degene die zich via de Website, App en/of een papieren inschrijfformulier inschrijft als lid. Een lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);

1.7.Vrijwilliger; degene die via de Website, App en/of papieren inschrijfformulier als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventuele inhuurkrachten en/of stagiaires behoren;

1.8.Bezoeker, degene die van de Website en/of App gebruikt maakt en zeer beperkte mogelijkheden heeft om content te verwerken. Een bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;

1.9.Beheerder, de persoon die door het bestuur van HCF is geautoriseerd om persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de Website en/of App. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene(n) die over de autorisatie ‘secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘penningmeester’ (bankgegevens) binnen LISA2 beschikt;

1.10.Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of App. Een gebruiker kan zijn: lid, vrijwilliger of bezoeker;

1.11.Content, alle materiaal dat door de gebruiker via de Website en/of App ter beschikking stelt, waaronder begrepen tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, computerprogrammatuur, scripts, interactieve elementen en andere materialen;

1.12.Gebruiksvoorwaarden, is een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bekrachtigd document.


2.Algemeen

2.1.Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van HCF met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de Website en/of App gebruikt (‘Gebruiker’) en/of u zich via deze Website en/of App als lid van HCF inschrijft (‘Lid’) en/of als vrijwilliger aanmeldt (‘Vrijwilliger’). Deze Website is eigendom van HCF.

2.2.Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website en/of App en/of het inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3.Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt HCF u geen gebruik te maken van deze Website en/of App en/of zich niet te laten inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger.

3.Dienstverlening HCF

3.1.De dienstverlening van HCF via de Website en/of App bestaat uit het geven van informatie over de vereniging en haar activiteiten op het gebied van hockey.

3.2.Daarnaast zijn Leden en Vrijwilligers in staat via eigen accounts een persoonlijk en/of teamprofiel aan te maken, hun persoonlijke gegevens te wijzigen en Content te uploaden.

3.3.HCF is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website en/off App of anderszins verschaft. HCF streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan HCF niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website en/of App gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.4.Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website en/of App of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met HCF via [email protected]

3.5.HCF streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en/of App en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

3.6.HCF garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website en/of App kan worden gemaakt of dat de Website en/of App voortdurend toegankelijk is, nu de Website en/of App naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. HCF doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website en/of App zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

3.7.HCF is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website en/of App onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website en/of App voor Gebruikers te beperken.

4.Verplichtingen Gebruikers

4.1.Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website en/of App gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en leden mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2.Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en/of App en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.

4.3.Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde (commerciële) Content op de Website en/of App.

a.Geautoriseerde commerciële content is content die door de sponsorcommissie van HCF is geaccordeerd.

b.Geautoriseerde content is content die ter toetsing is voorgelegd aan de betreffende commissie en/of het bestuur van HCF en goed bevonden.

4.4.Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website en/of App niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

4.5.Door het (vrijwillig) via de Website en/of App ter beschikking stellen van Content, draagt een Gebruiker hierbij de rechten en intellectuele eigendom op deze Content over aan HCF, al dan niet bij voorbaat. HCF draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voorzover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent Gebruikers hierbij aan HCF een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website en/of App van HCF.

4.6.Indien een Gebruiker minderjarig is, geeft de wettelijke vertegenwoordiger c.q. ouder van de Gebruiker hierbij, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, voor zover deze rusten op de Content, dan wel voor het verlenen van een onopzegbare, exclusieve licentie.

4.7.Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde licentie aan HCF.

4.8.Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens HCF en/of derden.

4.9.Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website en/of App alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met HCF en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

4.10.In het geval dat HCF wetenschap heeft van een mogelijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt HCF zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website en/of App te beëindigen en/of het lidmaatschap van het Lid te beëindigen.

4.11.In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website en/of App, waaronder het gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt HCF zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5.Privacy

5.1.HCF gebruikt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website onderwww.hcfeijenoord.nlen/of via de App.

6.Rechten van intellectuele eigendom

6.1.De Website en/of App en alle via de Website en/of App door HCF ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan HCF en/of derden.

6.2.Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HCF of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, de Website en/of App en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom of enige andere rechten van HCF of de betreffende rechthebbende.

6.3.Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van HCF en/of derde, behoudt HCF zich het recht voor om alle hierdoor door HCF en/of derden geleden schade volledig op de betreffende Gebruiker van de Website en/of App, waaronder Leden, Vrijwilligers en/of Bezoekers, te verhalen.

7.Aansprakelijkheid

7.1.HCF is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of App en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website en/of App die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website en/of App zijn verbonden. HCF is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website en/of App kunnen worden aangeboden.

7.2.HCF is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content. HCF geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.

7.3.HCF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website en/of App, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.4.De Website en/of App bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door HCF of waarvoor HCF niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. HCF is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. HCF biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website en/of App voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.5.De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van HCF.

8.Vrijwaring

8.1.Iedere Gebruiker vrijwaart HCF dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website en/of App door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die HCF in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9.Overige bepalingen

9.1.Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website en/of App zijn gemaakt. Is of worden één of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal HCF het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel als mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2.HCF behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website en/of App van HCF te vinden. In een dergelijk geval zal HCF de Gebruikers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website en/of App voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. HCF raadt Gebruikers van de Website en/of App dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website en/of App regelmatig te raadplegen.

9.3.Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

9.4.Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

9.5.Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen HCF en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.


 

 

 

HC Feijenoord in beeld

Hoofdsponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Adres

Sportcomplex Olympia
Buitendijk 100c
3078XC Rotterdam

IBAN: NL62RABO0119110865